Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

  • заявку (взірець додається);
  • тези доповідей – 1-2 стор., які будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції;
  • статтю до колективної монографії «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» – 0,5-0,7 д.а.;
  • статтю до англомовного журналу «Economics, Entrepreneuship, Management», який індексується міжнародними науково-метричними базами, зокрема Index Copernicus (умови публікації та вимоги до оформлення – на сторінці журналу).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ І СТАТЕЙ

Загальні вимоги

Основний текст: шрифт – 12, інтервал – 1,1, гарнітура – Times New Roman Cyr.

Формат аркушів А4 (210х297 мм).

Відступи для тез: зліва – 2,5 см, справа – 2,3 см, зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см; поля дзеркальні.

Відступи для статей у монографії: зліва – 2 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см; поля дзеркальні.

Колонтитули: зверху – 1,6 см, знизу – 3,2 см.

Номери сторінок не проставляти.

Оформлення таблиць

Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту – 12, напівжирний), а нумерацію – праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.

Оформлення формул

Формули набирають з використанням редактора Microsoft Equation 3.0 або Math Type. Нумерація формул – в круглих дужках праворуч формули.

Оформлення рисунків

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 12 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт.

Оформлення посилань та списку використаних джерел

Перелік посилань подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не друкувати). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

У першому рядку тез доповіді вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 12), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 15, напівжирний), по центру. Через рядок – основний текст доповіді.

2016-2020. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки