Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки є проведення наукових конференцій, метою яких є висвітлення та розв’язання актуальних науково-теоретичних і прикладних проблем обліку, аналізу та контролю, а також підвищення фахового рівня аспірантів та студентів.

Традиційним стало проведення кафедрою обліку та аналізу науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забез­пе­чення системи менеджменту підприємства», до участі в якій запрошуються вчені, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також  практикуючі фахівці в обліково-аналітичній сфері.

Перша науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (20-22 квітня 2007 р.) була організована за сприяння Західного регіонального відділення Аудиторської палати України, Львівського територіального відділення Спілки аудиторів України, Львівського відділення федерації бухгалтерів і аудиторів України, аудиторської фірми «Контракти-Аудит».

У роботі цієї науково-практичної конференції, взяли участь 380 науковців, представників 52 вищих навчальних закладів (з них 17 Національних університетів) із 18 міст України та Краківської економічної академії (Республіка Польща), а також фахівці-практики реального сектору економіки.

На конференції працювали такі секції:

  • сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства;
  • уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика;
  • організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації;
  • інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.

Якісний склад учасників конференції – знані  доктори економічних наук, докторанти, кандидати економічних наук, аспіранти, аудитори та фахівці-практики. Географія учасників конференції від Харкова до Ужгорода і від Чернігова до Сімферополя.

До початку роботи науково-практичної конференції було видано збірник (205 тез доповідей) та два номери фахового Вісника «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету “Львівська політехніка” № 576 і № 577, в яких надруковано 176 наукових статей, загальним обсягом 88,7 д.а.

Друга науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» відбулася 23-24 жовтня 2009 року. У роботі конференції взяли участь майже 300 науковців з 50 вищих навчальних закладів, як України, так і зарубіжних країн.

На конференції заслухані 24 доповіді на пленарному засіданні та 58 доповідей на секційних засіданнях, в яких розглянуто актуальні питання у сфері обліку, аналізу та аудиту як інструментарію, що використовується в практиці управління вітчизняними підприємствами з врахуванням сучасних теоретичних досягнень в цих науках, а також проблеми підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит».

26-28 квітня 2012 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Участь у конференції взяли вчені, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

У Національному університеті «Львівська політехніка», 24-25 жовтня 2014 р., відбулась чергова міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», організовану спільно з Університетом Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща), Гірничо-гуманітарної академії (м. Бєльсько-Бяла, Польща), Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь), Молдавської економічної академії (м. Кишинів, Молдова) і Господарської академії ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства; уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика; інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства; організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Вітчизняні та зарубіжні учасники (біля 270 осіб) подали до організаційного комітету, очолюваного професором, проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачем кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» Загороднім А.Г., 143 тез доповідей, які видані до початку роботи конференції окремим збірником (Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 235 с.) та 107 наукових статей, що були опубліковані у двох номерах фахового вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (номери 794 і 797).

На пленарне засідання в актовій залі головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» зібралось понад 120 учасників – науковців провідних обліково-аналітичних шкіл України (Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і ін.), у тому числі понад 30 докторів наук, професорів, біля 50 кандидатів наук, доцентів, а також аспіранти, бухгалтери-практики і студенти.

Активну участь у роботі конференції прийняли польські вчені з Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (Краків) та Університету імені Марії Кюрі-Складовської (Люблін).

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся ректор Національного університету «Львівська політехніка, д.т.н., проф. Бобало Ю.Я. Він відмітив, що конференція відбувається напередодні 170-річного ювілею університету, відзначив неабияку її актуальність, коротко охарактеризував здобутки кафедри обліку та аналізу і побажав учасникам плідної роботи. На пленарному засіданні з доповідями виступили 13 учасників конференції з України та Польщі.

 

27-28 квітня 2017 р. кафедра обліку та аналізу провела IІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”.
Програма конференції передбачала обговорення актуальної тематики за напрямами: сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства; уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика; інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства; організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Українські та зарубіжні учасники (269 осіб) подали до організаційного комітету 157 тез доповідей, які видані до початку роботи конференції окремим збірником та 47 наукових статей, що опубліковані у фаховому віснику Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”.

Високий науковий рівень на пленарному та секційних засіданнях конференції забезпечили наукові доповіді й публікації 57 докторів наук, а також значна кількість кандидатів наук, аспірантів та учасників-практиків.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції сприяли продуктивному обміну науковими доробками та досвідом вироблення практичних рекомендацій між вітчизняними та зарубіжними науковцями і практиками у сфері обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства, зміцненню взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень за тематикою конференції, формуванню рекомендацій щодо розвитку предметної сфери знань.

2016-2020. III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Кафедра ОА Львівської політехніки